Księgowość

To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych. 

Korzyści

 • sprawna i kompleksowa kontrola działalności firmy,
 • automatyzacja procesów w firmie,
 • możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy,
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi,
 • ciągłość zaksięgowanych informacji.

Funkcjonalność w ramach obszaru księgowego

Dziennik
Umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).

Deklaracje
Zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT-8 sporządzane są automatycznie w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe.

eDeklaracje
Możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

Import dokumentów z zewnątrz do księgowości
Import dokumentów zakupu, sprzedaży, raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova365 Importy Księgowe dostępny jest również import dokumentów z plików w formacie enovaTXT. Aplikacja ogranicza lub całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta).

Wielooddziałowość
Możliwość prowadzenia pełnej księgowości także w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów, aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów, np.:

 • przyporządkowanie do oddziałów: dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS), kontrahentów, elementów słowników definiowanych, matryc dokumentów i zapłat, zestawień księgowych,
 • dowolne przyporządkowywanie kont księgowych do oddziałów,
 • rozliczanie amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały,
 • różnicowanie nagłówków wydruków dla każdego z oddziałów,
 • umieszczanie na wydrukach numerów procedur ISO.

Zestawienie sald i obrotów
Przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.

Schematy księgowe
Definiowalne mechanizmy automatyzujące tworzenie dekretów księgowych do różnych typów i definicji dokumentów. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont.

Bufor księgowań
Jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony lub dokument do wyjaśnienia i pozwala efektywnie zarządzać dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

Korekty z tytułu złych długów
Mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.

Ewidencja Środków Pieniężnych
Pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT
Ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany również dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży.

Chcesz sprawdzić możliwości enova365? Rozpocznij darmowe testy!

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Narzędzie dla biur rachunkowych, służące do komunikacji ze swoimi klientami.

Funkcjonalność:

 • Dostarczanie i pobieranie dokumentów przez Klienta w formie elektronicznej (skany, PDF, pliki z danymi).
 • Dwukierunkowa komunikacja Klienta z Biurem Rachunkowym.
 • Udostępnianie Klientowi informacji dotyczących rozliczeń podatkowych.
 • Najważniejsze informacje z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności.
 • Raporty do pobrania w postaci plików PDF, DOC, XLS.
 • Zasobnik dokumentów - najważniejsze dokumenty zgromadzone w jednym miejscu.

Korzyści:

 • Zwiększenie konkurencyjności usług biura.
 • Poprawa jakości obsługi klientów biura rachunkowego.
 • Usprawnienie komunikacji z klientem i wymiany dokumentów.
 • Automatyzacja udostępniania informacji Klientowi.
 • Wzrost efektywności pracy księgowego.
 • Podwyższenie standardów bezpieczeństwa przekazywania danych Klientowi.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy do Ciebie niebawem.
keyboard_arrow_up